REGULAMIN I Charytatywnego Zabrzańskiego Biegu Na niebiesko - bieg tradycyjny i Nordic Walking w dniu 22.04.2023 r (sobota)

I. Informacje ogólne

1. Bieg odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w Parku Powstańców Śląskich w Zabrzu.
2. W ramach biegu I. Charytatywny Bieg Na niebiesko odbędą starty na dystansach:
1) Bieg na 800 m dla dzieci
2) Bieg na 2 km dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
3) Marsz na 2 km Nordic Walking
4) Bieg na 6 km dla dorosłych
5) Marsz na 6 km Nordic Walking

II. Organizatorzy

Organizatorem wydarzenia są:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu;
2. Zabrzańska Inicjatywa Społeczna;
3. Klub Biegacza „Orły” Knurów;
4. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zabrzu.

III. Kontakt

Kontakt do Organizatorów tel: 579-470-620; email: sekretariat@sp41s.zabrze.pl lub a.bauerek@sp41s.zabrze.pl

IV. Trasy

Trasa biegu znajduje się na terenie Parku Powstańców Śląskich w Zabrzu, wejście od ul. Czołgistów. Trasy są wyznaczone na drodze asfaltowej oraz na ścieżkach leśnych.

V. Dystanse

1. 800 m – bez ograniczeń wiekowych, dozwolony start z rodzicem, brak klasyfikacji najszybszych zawodników;
2. 2 km – bieg i marsz NW dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Bieg bez asysty rodziców, klasyfikacja najszybszych zawodników;
3. 6 km – bieg i marsz NW dla dorosłych, klasyfikacja najszybszych zawodników

VI. Harmonogram

Godziny startu poszczególnych konkurencji:
1. 800 m – godzina 11.30
2. 2 km – godzina 12.00 bieg
3. 2 km – godzina 12.05 Nordic Walking
4. 6 km – godzina 12.30
5. 6 km – godzina 12.35 Nordic Walking

VII. Uczestnicy

1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, który:
a) wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy;
b) dokona wpłaty z tytułu opłaty startowej;
c) podpisze oświadczenia w Biurze Zawodów dotyczące Ochrony Danych Osobowych;
d) niepełnoletni zawodnik może wziąć udział w biegu, pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego;
e) obowiązujący limit uczestników – 300 osób. Limit dotyczy zapisanych zawodników, którzy uiścili opłatę startową.

VIII. Wysokość opłaty startowej

Ze względu na charytatywny charakter biegu opłata startowa wynosi min. 25 zł, można dokonać większej wpłaty.
1. Dzieci uczestniczące w biegu na 800 m nie ponoszą opłat za start;
2. Dochód z imprezy zostaną przeznaczone na pomoc w terapiach, zajęciach oraz innych formach wsparcia dla najmłodszych podopiecznych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 w Zabrzu, dotkniętych autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.
3. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

IX. Informacje dla zawodników

1. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki;
b) pamiątkowy medal za ukończenie biegu,
c) ciepły posiłek – dotyczy uczestników biegu na 6 km.
2. Biuro zawodów znajduje się w Szkole Podstawowej nr 15 w Zabrzu i będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 9.00 do 14.00.

X. Informacje końcowe

1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic Walking.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Organizator zapewnia zawodnikom opiekę medyczną w czasie trwania zawodów.
7. Informujemy, że podczas wydarzenia przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w nim i oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.
9. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, wiek, dane kontaktowe) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmują Organizatorzy.

XI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO informujemy, że

Administratorami danych osobowych są:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Konopnickiej 3., tel./fax: 32 271 02 15, e-mail: sekretariat@sp41.zabrze.pl, REGON: 001073030, NIP: 6482355301.
2. FUNDACJA DOBRZY LUDZIE DZIECIOM, ul. Wolności 274, Zabrze 41-800, e-mail: dobrzyludziedzieciom@gmail.com, tel. 575-890-809, NIP: 6482771614 KRS: 0000506542.
3. Szkoła Podstawowa Nr 15 im Ks. Jana Dzierżona, ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze, tel. 32 271-27-30, e-mail: sekretariat@sp15.zabrze.pl, REGON: 000726116, NIP: 648-11-02-064.
4. Klub Biegacza ORŁY z Knurowa, ul. Ignacego Paderewskiego 36, Knurów 44-194, tel. 503 104 383, e-mail: s.zawada@o2.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Nikolą Banasik, przesyłając wiadomość na adres e-mail: nikola@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) RODO, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

Dane są przetwarzane w celu wzięcia przez Państwa dziecko udziału w “Biegu Na niebiesko”, obsługi uczestników wydarzenia oraz zapewnienia prawidłowej organizacji wydarzenia, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z wydarzeniem, jak również jej archiwizacji oraz promocji wydarzenia i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie organizacji wydarzenia. Informacje o wydarzeniu, jego laureatach i fotograficzna relacja zostanie udostępniona na stronach internetowych i mediach Partnerów oraz Fundatorów wydarzenia.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji Państwa praw prosimy o przesłanie wniosku na adres e-mail inspektora ochrony danych lub Administratora.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.